10 kysymystä ESG:stä ja vastuullisuuden merkityksestä yritysten riskienhallinnassa

ESG

Artikkeli: Nordea Markets

Voiko yritys saada ESG-sertifioinnin? Millaisia riskejä vastuullisuuteen liittyy? Miten trendikästä vastuullinen sijoittaminen oikeastaan on?

Pyysimme Nordean vastuullisuusjohtaja Sasja Beslikiä ja toteutuksesta vastaavaa ESG-asiantuntija Cecilia Fryklöfiä vastaamaan muutamiin kysymyksiin.

– Yritykset, jotka pitävät ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet hallinnassa, menestyvät muita paremmin, koska niiden liiketoimintaan kohdistuu vähemmän riskejä ja ne ovat siksi sijoittajien kannalta kiinnostavampia, Sasja Beslik toteaa. Hänen mukaansa vastuullisuutta edistävät yritykset tarjoavat hyviä sijoitusmahdollisuuksia.

– Kun tapaamme asiakkaita, keskustelemme aina myös vastuullisuusasioista. Olemme huomanneet selvästi, että yritykset ja sijoittajat haluavat tietää lisää ESG-asioista ja tarvitsevat aiempaa enemmän tukea niissä, Cecilia Fryklöf sanoo.

Vastuullisuus ei ole päämäärä, vaan prosessi

Sasja Beslik

and

Sasja Beslik

Head of Sustainable Finance, Nordea

Cecilia Fryklöf

ESG Expert & Implementation driver, Nordea

Question 1

Tietääkö suurin osa yrityksistä, miten vastuullisuustyötä tehdään ja mitä ESG tarkoittaa?

Sasja Beslik

”Yhä useammat pörssiyhtiöt tietävät vastuullisuustyön merkityksen, sillä ne kohtaavat siihen liittyviä asioita päivittäin.”

Kaikki eivät tiedä, että ESG (Environmental, Social and Governance) on termi, jota sijoittajat ja rahoituslaitokset käyttävät maailmanlaajuisesti. Se kuvaa, millaisia ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä laadullisia tekijöitä ne tarkastelevat sijoittaessaan johonkin yritykseen.
Yritykset tekevät puolestaan työtä yhteiskuntavastuun (Corporate Social Responsibility, CSR) parissa. Nämä kaksi käsitettä ovat itse asiassa melko lähellä toisiaan, mutta eroavat eräässä suhteessa: ESG:n avulla etsitään yritykseen liittyvää lisäarvoa tai tavanomaista suurempaa riskiä, kun taas CSR kuvaa, millaista vastuullisuustyötä yritys tekee yleisesti.
Kun harkitsemme esimerkiksi sijoittamista johonkin yritykseen tai lainan myöntämistä yritykselle, tarkastelemme ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä konkreettisia taloudellisia tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa sijoituksiimme tai luotonantoomme.
Yritykset, jotka pitävät ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet hallinnassa, menestyvät muita paremmin, koska niiden liiketoimintaan kohdistuu vähemmän riskejä ja ne ovat siksi sijoittajien kannalta kiinnostavampia.

Cecilia Fryklöf

”Huomaamme, että sekä isoille että pienille yrityksille esitetään yhä enemmän vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, mutta ne eivät aina ole tottuneet vastaamaan niihin.”

Yrityksiltä vaaditaan yhä useammin, että niillä on oltava selkeä vastuullisuusstrategia ja että niiden on tunnettava ESG:n ja CSR:n vaikutukset.
Esimerkkinä voidaan mainita joukkolainan liikkeeseenlaskua suunnitteleva yritys, jonka kanssa keskustelimme äskettäin. Tässä yhteydessä yritykselle alkoi tulla suurilta yhteisösijoittajilta paljon vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, ja se otti yhteyttä meihin saadakseen apua ja neuvoja.
Meille on pankkina tärkeää pystyä tarjoamaan asiakkaillemme vastuullisuuteen liittyvää asiantuntemusta, kuten jo teemme useiden asiakkaiden kohdalla.

 

Lue lisää Nordean vastuullisuustyöstä>

Question 2

Voiko yritys saada ESG-sertifioinnin ja miten sitä säännellään?

Sasja Beslik

”Ei. Euroopassa on kuitenkin käynnissä sertifiointiin liittyvä hanke.”

Nordea osallistuu Euroopassa tehtävään työhön sekä tarjoamalla teknistä osaamistaan että toimimalla useissa eri toimikunnissa ja keskustelemalla näistä asioista ja niiden vaikutuksesta pankkisektoriin.

Cecilia Fryklöf

”Tällä hetkellä vastuu on ennemminkin yksittäisillä toimijoilla.”

Sijoittajien kannalta sääntelyssä on kiinnostavaa se, että erilaisten sijoitustuotteiden vertailu helpottuu, jos kaikkien yritysten on toimittava samojen kriteereiden mukaisesti. Nykyään tuotteiden vertailu on vaikeaa. Sijoittajien itsensä on siksi otettava vastuuta sijoituskohteidensa analysoinnista. Ajatellaan, että asiakas menee pankkiin ja sanoo haluavansa sijoittaa vastuullisiin rahastoihin. Pankki voi silloin esitellä vastuullisia tuotteitaan, mutta silloin perusteena on pelkästään sen oma vastuullisuuskäsitys. Uudet säännökset muuttavat tilannetta tulevaisuudessa, mutta siihen saakka toimitaan tavallaan villin lännen säännöillä. Tuotetta voidaan sanoa vastuulliseksi, jos siihen sisältyy vaikkapa kaksi ilmasto-osaketta. Tähän tilanteeseen liittyy paljon haasteita. Jatkossa tällainen ei kuitenkaan enää ole mahdollista, sillä tuotteen ei voida väittää olevan vastuullinen, jollei se täytä säännösten vaatimuksia.
Sasjan mainitsemassa EU:n aloitteessa halutaan myös ottaa vastuullisuus osaksi uusia MiFid-säännöksiä. Ehdotuksen mukaan vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat on otettava huomioon, kun annamme asiakkaille sijoitusneuvontaa. Ne ehdotetaan sisällytettäväksi soveltuvuusarviointiin.

Question 3

Kuvaile vastuullisen sijoittamisen vaikutuksia. Mitkä ovat tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat?

Sasja Beslik

”Kaksi asiaa: yrityksen toimiala ja maantieteellinen alue, jolla yritys toimii.”

Näiden kahden näkökohdan perusteella arvioidaan yrityksen kykyä hallita riskejä näillä kahdella osa-alueella. Tarkastelemme yritysten eettisiä ohjeita. Meidän itsemmekin on pankkina noudatettava tällaisia sääntöjä. Eli onko yrityksellä toimiva KYC-prosessi? Onko varmaa, että tuotteet ja palvelut ovat vastuullisia? Ymmärretäänkö toimintaan liittyvät riskit? Voivatko jotkut tuotteet ja palvelut vahingoittaa ympäristöä tai ihmisiä jollakin tavalla? Onko kaikkia näitä asioita varten olemassa selkeät prosessit?

Cecilia Fryklöf

”Ympäristö, ihmisoikeudet ja työehdot ovat yleisiä näkökohtia, joiden perusteella teemme arvioita.”

Meille tärkeät asiat saattavat kuitenkin olla vähemmän tärkeitä täysin eri alalla toimivalle yritykselle, koska toimialat ja maantieteelliset alueet poikkeavat toisistaan. Arviointikriteerit ovat silti pohjimmiltaan samat, ja on selvää, mihin kiinnitämme huomiota.
Aiemmin puhuttiin pelkästään vastuullisesta sijoittamisesta ja otettiin kantaa pelkästään eettisiin ja moraalisiin näkökohtiin. Nykyaikaisemmassa lähestymistavassa pyritään sisällyttämään vastuullisuus sijoitusprosesseihin ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvien näkökohtien pohjalta sekä tarkastelemaan yrityksiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia ja esille nousevia olennaisia seikkoja. Mukaan otetaan parhaat yritykset sen sijaan että pelkästään jätettäisiin pois huonoja yrityksiä.

Question 4

Jos haluaisit antaa yrityksen toiminnan ja sijoitusten vastuullisuuteen liittyviä neuvoja, mitä ne olisivat?

Sasja Beslik

”Ensimmäinen neuvoni on: älkää tehkö vastuullisuustyötä, jos ette ole tosissanne.”

Vastuullisuus ei ole päämäärä, vaan prosessi. Joissakin tapauksissa yritykset ottavat vastuullisuuden huomioon prosesseissaan tietämättään.
vJos haluat tietää lisää siitä, miten eri yritykset, kuten Euroopan investointipankki, Stora Enso ja Tele2 tekevät vastuullisuustyötä, lue ESG-asioita käsittelevä Nordea On Your Mind -tutkimusraportti. Raportissa on haastateltu muun muassa Euroopan investointipankin ylijohtajaa Bertrand de Maziéresia ja pääomamarkkinaosaston johtajaa Eila Kreiviä. Heiltä kysyttiin, miten Euroopan investointipankista tuli vihreiden joukkolainojen edelläkävijä. Yritysjohtajista on haastateltu Stora Enson toimitusjohtajaa Karl-Henrik Sundströmiä ja Tele2:n toimitusjohtajaa Allison Kirkbyä. He kertovat, miten heidän yrityksensä ovat ottaneet ESG-asiat ja vastuullisuuden osaksi liiketoimintastrategioitaan.

Cecilia Fryklöf

”Yritys voi aina ottaa vastuullisuusnäkökohdat huomioon sijoituspäätöksissään riippumatta siitä, miten se hoitaa varallisuuttaan.”

Konkreettisia näkökohtia ovat esimerkiksi sijoitusten arviointi vastuullisuuden kannalta ja päätös siitä, voiko yritys tehdä analyysin itse vai pitäisikö sen pyytää apua ulkopuolelta. Yritys voi tehdä useita eri asioita, esimerkiksi asettaa vaatimuksia vastapuolille, joita sillä on sijoitustoiminnassaan. Yritys voi asettaa kriteeriksi esimerkiksi sen, että vastapuoli on allekirjoittanut vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joiden mukaan ESG-näkökohdat on otettava huomioon sijoitusprosessissa. Mitkä vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat tärkeitä yritykselle? Jos yritys käsittelee päivittäisessä toiminnassaan esimerkiksi työoikeuksia ja niihin liittyvät asiat ovat yritykselle tärkeitä, sen pitäisi kenties valita myös sijoituskohteensa niiden perusteella.

 

Lataa tästä Nordean ESG esite >

Yritysten on pyrittävä YK:n maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotta saavutetaan kestävä tulevaisuus

YK:n pyrkii vuoteen 2030 mennessä muun muassa näihin tavoitteisiin: ei köyhyyttä, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastotekoja, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.

FNs mål att till år 2030 att ha avskaffat extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa

Question 5

Millaisia vastuullisia sijoitustuotteita on saatavilla?

Sasja Beslik

”Niitä on paljon! Valikoimaa voi verrata erilaisiin autoihin – bensiinikäyttöisiin autoihin, hybridiautoihin ja sähköautoihin.”

Bensiinikäyttöiset autot vastaavat suurinta osaa tuotteista, ja hybridiautot tuotteita, joissa tavanomaisiin sijoituskohteisiin sisältyy jonkin verran vastuullisuutta. Sitten ovat puhtaasti sähköllä toimivat autot eli vastuulliset sijoitustuotteet, joita on markkinoilla vain vähän.
Alamme siirtyä kohti tilannetta, jossa vastuullisten tuotteiden valikoima vastaa nykyisten tavanomaisten tuotteiden valikoimaa, ja kehitys etenee nopeasti. Lupaan, että viiden vuoden kuluttua vaihtoehtoja on kaksi: vastuulliset sijoituskorit ja muut kuin vastuulliset sijoituskorit.

Cecilia Fryklöf

”Yksilöllistä sijoitusneuvontaa tai osake-, joukkolaina-, rahasto- tai yhdistelmäsijoituksia.”

Tilanne riippuu myös siitä, miten yritys haluaa hoitaa sijoitussalkkuaan eli millaiset resurssit sillä on. Jos yrityksellä on esimerkiksi yksikkö, joka sijoittaa erilaisiin yhtiöihin, sen pitäisi varmistaa, että mahdollisten sijoituskohteiden taloudelliseen analyysiin sisältyy myös vastuullisuusanalyysi.
Jos taas sijoitetaan rahastoihin, rahastonhoitajalta voi vaatia vastuullisuuden sisällyttämistä sijoitusprosessiin. Tällaisia vaatimuksia voi esittää kaikkien tuotteiden kohdalla riippumatta siitä, onko kyse yksittäisestä sijoituksesta vai osake-, joukkolaina-, rahasto- ja yhdistelmäsijoituksista.

Question 6

Onko vastuullisen sijoittamisen suosio nousussa vai laskussa?

Sasja Beslik

”Sanoisin että suunta on pakostakin ylöspäin, sillä kohtaamme epäsymmetrisiä haasteita.”

Perinteisten sijoituskorien toimialoja ovat elintarvikkeet, energia, vesi, lääkkeet, kuljetus ja rahoitus. Ne ovat aloja, jotka ”pyörittävät maailmaa”, ja tarjoavat jatkossakin sijoitusmahdollisuuksia, sillä niillä toimivat yritykset pystyvät hallitsemaan kohtaamamme epäsymmetriset riskit. Tällainen riski on esimerkiksi Lähi-idän kuivuus, joka johtaa uusiin konflikteihin, jotka puolestaan johtavat pakolaisvirtojen kasvuun jne. Ilmaston tuhoutuminen on yksi kokonaisuuteen vaikuttava tekijä, joka pahentaa monia tilanteita eri puolilla maailmaa. Siksi tarvitaan erityyppisiä ratkaisuja energiantuotannossa, vedenkulutuksessa ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa, että näissä asioissa liikkuu suuria rahasummia kahdella tavalla: osittain riskienhallinnassa ja osittain sijoitusmahdollisuuksissa, joita vastuullisuutta edistävät yritykset tarjoavat.

Cecilia Fryklöf

”Minimitasoa nostetaan jatkuvasti uusien säännösten ja asiakkaiden vaatimusten vuoksi.”

Suosio on selvästi kasvussa. Seuraava sukupolvi ei ole kiinnostunut sijoituksista, jotka vaikuttavat negatiivisesti ympäröivään maailmaan. Aiemmin keskityttiin lähes yksinomaan yritysten pois jättämiseen sijoitusprosesseissa, kuten normeihin ja toimialoihin perustuvassa seulontamenetelmässä, joka on edelleen laajimmin käytössä. Vaikuttavuussijoittaminen ja vastuullisuutta painottava sijoittaminen lisääntyvät kuitenkin eniten.

 

 

Question 7

Maksaako vastuullinen sijoittaminen enemmän kuin sijoittaminen muihin tuotteisiin, ja eikö ole kannattavampaa sijoittaa yrityksiin, jotka eivät painota vastuullisuutta?

Sasja Beslik

”Kannattaa kysyä British Petroleumilta ja Volkswagenilta, tuleeko kalliiksi, jos yritys ei toimi vastuullisesti.”

Yritykselle tulee erittäin kalliiksi, jos se ei sisällytä vastuullisuutta liiketoimintastrategiaansa. Monet yritykset, joiden brändit tunnetaan ympäri maailmaa, ovat saaneet kokea sen.

Cecilia Fryklöf

”Katsotaan vaikka viime vuonna parhaaseen tuottoon yltänyttä ruotsalaista osakerahastoa.”

Nordea Swedish Stars -rahasto painottaa selkeästi ESG-asioita. Sijoituskohteet on analysoitu laajasti painottaen ympäristöasioita, ihmisoikeuksia, työehtoja ja liiketoiminnan etiikkaa.

Question 8

Missä päin maailmaa ollaan vähiten ja missä eniten kiinnostuneita ESG-asioita ja vastuullisuustyöstä?

Sasja Beslik

”Kehittyvissä maissa ei yleisesti ottaen tehdä riittävän paljon.”

Näiden maiden on tulevan kehityksensä vuoksi otettava vastuullisuus huomioon pitkällä aikavälillä. Koska niillä ei kuitenkaan ole rahaa, juuri mitään ei tapahdu. Myös Yhdysvallat on jäämässä hälyttävästi jälkeen, kun taas Kiinan kaltaiset vientipainotteiset maat ovat alkaneet korostaa vastuullisuutta vahvasti ja onnistuneet siinä varsin hyvin.

Cecilia Fryklöf

”Eurooppa on edelläkävijä ja Pohjoismaat ovat aivan kärjessä.”

The death of dirty investing‑raportissa tarkasteltiin pohjoismaisia yhteisösijoittajia. Kävi ilmi, että jopa 99 prosenttiin pohjoismaisten yhteisösijoittajien hoidossa olevasta varallisuudesta sovelletaan jo jonkinlaisia ESG-periaatteita, mikä on erittäin positiivista.

Hups! Salli markkinointi evästeet katsoa tällaista sisältöä Nordea

Question 9

Miksi pankkien pitäisi tehdä vastuullisuustyötä?

Sasja Beslik

”Pankit ovat keskeisiä toimijoita markkinoilla, ja ne jakavat pääomaa sinne missä sitä tarvitaan eli huolehtivat ikään kuin talouden verenkierrosta.”

Tässä roolissa niihin kohdistuu riskejä, mutta ne saavat myös mahdollisuuksia, joten niillä on ratkaisevan tärkeä rooli kestävän tulevaisuuden kannalta. Me voimme vaikuttaa, ja meihin voidaan vaikuttaa. Jos esimerkiksi Golfvirta siirtyisi vielä 200 km poispäin Norjan rannikolta, syntyisi pieni jääkausi. Silloin monilla asiakkaillamme olisi vaikeuksia maksaa lainansa, ja meidän on silloin tiedettävä, minkätyyppisten asiakkaiden kohdalla riski on suuri. Meidän on myös tiedettävä, mitkä asiakkaat edistävät ongelman ratkaisua.

Cecilia Fryklöf

”Voimme vaikuttaa asioihin ja olla mukana luomassa kestävää tulevaisuutta.”

Nordealla on asiakkaidensa kautta epäsuoria riskejä ja mahdollisuuksia. Meidän on osallistuttava tarvittavaan muutokseen ja tehtävä se mahdolliseksi, jotta ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan ja luodaan kestävä tulevaisuus. Teemme eri tavoin työtä vastuullisuuden parissa kaikilla liiketoiminta-alueilla, emme pelkästään sijoittamisessa. Käymme vuoropuhelua erilaisin keinoin ja pyrimme muun muassa vaikuttamaan toimialoihin, joilla meillä voi olla suuria vastuita ja joilla näemme suuria riskejä ja haasteita, joihin ei vastata riittävän hyvin. Esimerkkinä voidaan mainita lääketeollisuus ja sen toimitusketju Intiassa.

Miten voimme pankkina vaikuttaa asioihin vierailemalla yrityksissä

Lääketeollisuus on yksi Intian talouden nopeimmin kasvavista osa-alueista, ja lääkemarkkinoiden arvon odotetaan kasvavan 100 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2025 mennessä. Nordea on mukana tutkimassa lääkeyhtiöiden aiheuttaman saastumisen vaikutuksia Intiassa. Osana tätä työtä olemme laatineet yhdessä Changing Markets Foundation järjestön kanssa raportin:
 “Hyderabad’s Pharmaceutical Pollution Crisis: Heavy Metal and Solvent Contamination at Factories in a Major Indian Drug Manufacturing Hub”.

 

Katso videot Nordean vierailusta >

 

Question 10

Vielä lopuksi: mitkä ovat henkilökohtaiset vastuullisuustavoitteesi?

Sasja Beslik

"Haluan vähentää matkustamista!"

Cecilia Fryklöf

"Haluan jakaa enemmän tietoa siitä, miten yksittäiset ihmiset voivat vaikuttaa ilmastoon ja ympäristöön."

Nordean vastuullisuustoiminnan kuusi lyhyen aikavälin tavoitetta vuodelle 2018*:

  1. Kehitämme ympäristövastuuseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviä työkaluja, jotta nämä asiat voidaan huomioida vastuullisessa sijoittamisessa ja rahoittamisessa sekä hankinnoissa.
  2. Otamme käyttöön riskinhallintamenettelyt, jotta voimme tunnistaa arvoketjujen keskeiset riskit, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, korruption ehkäisyyn ja ympäristöasioihin.
  3. Laadimme KPI-periaatteet.
  4. Jatkamme päivitetyn vastuullisuustoimintaohjeen sekä vastuullisen rahoittamisen, sijoittamisen ja neuvonnan periaatteiden noudattamista.
  5. Määritämme ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin liittyvien riskien lähtötason koko arvoketjussamme.
  6. Laadimme kannanottoja ja toimintaohjeita esimerkiksi puolustus- ja shipping-aloihin liittyen.

*Kolme ensimmäistä tavoitetta on viime vuodelta ja kolme viimeistä uusia.

Lataa Nordean vuotuinen vastuullisuusraportti