Uppdragsanalys – initieringsrapport på Eastnine

Nordea Markets har på uppdrag av Eastnine utarbetat en analys med syftet att erbjuda investerare en kvalitativ genomlysning av bolaget.

Eastnine är ett bolag som genomgår en transformation från investmentbolag till baltiskt fastighetsbolag med fokus på kontorsfastigheter. Baltikum har lovande underliggande makrofaktorer, såsom starkt växande GDP i jämförelse med resterande eurozonen, välutbildad arbetskraft samt en trend bland internationella bolag att expandera till regionen. Bolaget äger i dagsläget två operationella kontorsbyggnader direkt, Vertas och 3 Bures, samt håller på att utveckla en tredje – alla belägna i centralare Vilnius, Litauen. Utöver direkt ägande i fastigheter äger bolaget även andelar i fastighetsfonder hos East Capital samt övriga investeringar i bolag med målet att avyttras inom ramen för satsningen att bli ett rent fastighetsbolag innan slutet av år 2020. Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens mid cap-lista. För investerare som är intresserade att läsa mer om Eastnine finns rapporten tillgänglig för nedladdning här.

 

Nordea Markets uppdragsanalys tillhandahåller privata och institutionella investerare en uppdaterad, balanserad, insiktsfull och rigorös analys av mindre bolag som normalt sett inte bevakas av marknadens aktörer. För att utarbeta denna analys har Nordea Markets mottagit ersättning av bolaget.

Uppdragsanalysen på Eastnine innehåller inte någon riktkurs eller rekommendation och utgör inte investeringsrådgivning kring att köpa eller sälja ett specifikt finansiellt instrument. Den omfattas inte heller av några handelsrestriktioner då analysen är marknadsföringsmaterial. Rapporten är utformad för att bidra med en överskådlig och balanserad vy över de viktigaste faktorer som en investering i Eastnine innebär. Rapporten innehåller en bolagsöversikt, värderingsdiskussion, finansiell historik, marknadsutsikter och de övergripande riskfaktorerna bolaget är exponerat mot.

Publikationen ska inte ses som en uttömmande beskrivning av bolaget eller de risker som förknippas med en investering. Den är inte heller tänkt att ersätta läsarens egen bedömning av bolaget.

 

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet. Nordea Markets syn och den information som presenteras i uppdragsanalysen var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Uppdragsanalysen innehåller inte all information om emittenten, inte heller samtliga risker förknippade med en eventuell investering i bolaget. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning. Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets. Nordea Bank AB (publ), Org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm.

Further reading